Ajuntament de La Pobla de Montornès
 
AgendaTelèfons d'interèsDades de contacte

Ordenança 1: Impost sobre béns immobles

Modificació ordenança 1: Impost sobre béns immobles

Ordenança 2: Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Modificació ordenança 2: Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança 3: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança 4: Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança 5: Impost sobre activitats econòmiques

Ordenança 6: Contribucions especials

Ordenança 7: Taxa per llicències urbanístiques

Ordenança 8: Taxa per llicència ambiental i d'obertura d'establiments públics

1
C/ Sant Antoni, 5 · 43761 La Pobla de Montornès · Tarragona · T. 977 64 80 12 · F. 977 64 81 65
disseny | programari